Αποστολή

Η αποστολή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας και η προστασία και αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της Κύπρου μέσω προγραμμάτων, δράσεων και έργων ψηλής προστιθέμενης αξίας.
Όραμα του Υπουργείου είναι μια αειφόρος, «πράσινη» και «καθαρή» Κύπρος, μέσα από την ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργία και την αλιεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων, που θα οδηγεί παράλληλα στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Τμήμα Δασών, που σήμερα υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι ένα από τα παλαιότερα κυβερνητικά Τμήματα που δημιουργήθηκαν από τη Βρετανική Αποικιοκρατική Κυβέρνηση στην Κύπρο. Η λειτουργία του Τμήματος Δασών άρχισε το 1879, ένα χρόνο μετά την άφιξη των Άγγλων στο νησί.

Υπό τη δικαιοδοσία του «Αρχιδασονόμου της Κύπρου» εντάχθηκαν σταδιακά και άλλες υπηρεσίες, όπως αυτή του Τμήματος Γεωργίας, που ιδρύθηκε το 1896. Πρώτος Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας ήταν ο Παναγιώτης Γεννάδιος, διαπρεπής Γεωπόνος από την Ελλάδα, τον οποίο μετακάλεσε η Αγγλική Αποικιοκρατική Κυβέρνηση λόγω της μεγάλης του προς τα γεωργικά πείρας και γνώσης.

Το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ιδρύθηκε με την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960. Πρώτος Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στη Μεταβατική Επιτροπή που αποτελούσε το Υπουργικό Συμβούλιο από το 1959 μέχρι την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 ορίστηκε ο Τουρκοκύπριος Δικαστής Φ. Πλουμέρ, με Υφυπουργό τον κ. Α. Αζίνα.

Το 1993 το Υπουργείο μετονομάστηκε σε «Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος» και το 2015 σε «Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος».

Σήμερα το Υπουργείο αποτελείται από 10 Τμήματα και Υπηρεσίες.