Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Ιστοσελίδα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι αρμόδιες τόσο για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης όσο και για τον έλεγχο των ζωικών ασθενειών. Είναι διαρθρωμένες σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο λειτουργούν οι Τομείς Υγείας και Ευημερίας των Ζώων και της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας καθώς και οι Κλάδοι Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, Κλάδος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Κλάδος Δημοσίων Συμβάσεων και ο Κλάδος Δημοσιότητας, Διαφώτισης και Εκπαίδευσης. Σε επαρχιακό επίπεδο λειτουργούν πέντε επαρχιακά κτηνιατρικά γραφεία και πέντε περιφερειακοί κτηνιατρικοί σταθμοί.

Στόχος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι α) ο περιορισμός και η εξάλειψη των ζωικών ασθενειών που υπάρχουν στην Κύπρο β) η αποφυγή της εισόδου στη χώρα άλλων ασθενειών και γ) η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του ελέγχου όλων των τροφίμων ζωικής προέλευσης και των ζωοανθρωπονόσων.