Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Ιστοσελίδα Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών: http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη της κυπριακής αλιείας και τα προγράμματα που εφαρμόζει στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της Κύπρου, στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας σε διεθνή ύδατα, στην πρόληψη, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας, στην κατασκευή και διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων και στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας σύγχρονης νομοθεσίας.

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Ερευνητικά Προγράμματα για τον υπολογισμό των αποθεμάτων των ιχθυοπληθυσμών και την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων.
Ανάπτυξη της Αλιείας μέσω διαφόρων προγραμμάτων δανειοδότησης, επιχορήγησης, ασφάλισης αλιευτικών σκαφών, εκπαίδευσης προσωπικού κτλ.
Εκσυγχρονισμός αλιευτικής τεχνολογίας, μέσω προγραμμάτων παροχής τεχνικής καθοδήγησης και βοήθειας στους ψαράδες, εκπαίδευσης ψαράδων, εισαγωγής νέων μεθόδων αλιείας κτλ.
Ανάπτυξη της αλιείας σε διεθνείς περιοχές, μέσω διαφόρων προγραμμάτων.
Έρευνα για περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας κυρίως στη θάλασσα μέσω διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων.
Διαχείριση των αποθεμάτων των ψαριών σε φράκτες για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας.
Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων, ελλιμενισμός αλιευτικών σκαφών.
Παρακολούθηση, πρόληψη, έλεγχος και καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης.
Θαλάσσιες βιολογικές και οικολογικές έρευνες για τη διατήρηση και προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ειδών που κινδυνεύουν.
Εφαρμογή νομοθεσίας για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τα αλιευτικά καταφύγια.
Έκδοση αδειών αλιείας για επαγγελματίες ψαράδες και άδειες για ερασιτεχνικές ψαράδες στη θάλασσα και στα φράγματα. Έκδοση αδειών για ίδρυση/λειτουργία ιχθυοτροφείων.
Διαχείριση του Κυπριακού Μητρώου Αλιευτικών Σκάφων σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμο