Υπηρεσία Μεταλλείων

Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Μεταλλείων: http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf

Η Υπηρεσία Μεταλλείων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας όπως και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας. Είναι επίσης σύμβουλος του Κράτους σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το μεταλλευτικό πλούτο της Χώρας και ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ Κυβέρνησης, Μεταλλευτικών Εταιρειών και Ερευνητών.

Η Υπηρεσία Μεταλλείων, στοχεύει μέσα από τις αρμοδιότητες της, στην ορθολογιστική ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της Χώρας, στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης των μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και στην εξασφάλιση ασφαλών και υγειινών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους.