Τμήμα Δασών

Ιστοσελίδα Τμήματος Δασών: http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf

Βασική αποστολή του Τμήματος Δασών είναι η αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου. Τα κρατικά δάση στο νησί καταλαμβάνουν έκταση 157788 εκτάρια, ή ποσοστό 17,06% του εδάφους της. Παράλληλα, το Τμήμα Δασών λαμβάνει μέτρα για την προστασία των ιδιωτικών δασικών και άλλων δασοκαλυμμένων εκτάσεων, που καλύπτουν έκταση 228930 εκτάρια ή ποσοστό 24,7% της Κύπρου.

Το Τμήμα Δασών είναι το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογή της Δασικής Πολιτικής και της Δασικής Νομοθεσίας.

Η Δασική Νομοθεσία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πρόνοιες που ρυθμίζουν τη σχέση του πολίτη προς το δάσος, καθώς και τις δραστηριότητες που αφορούν το άναμμα φωτιάς τόσο στα κρατικά δάση όσο και σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τις παρυφές τους.

Η Δασική Πολιτική του Τμήματος είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις της κοινωνίας, με έμφαση στην περιβαλλοντική προσέγγιση και στον καθοριστικό ρόλο και προσφορά που διαδραματίζουν τα κυπριακά δάση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Ο δεύτερος μεγάλος στόχος του Τμήματος, είναι η προστασία των κυπριακών δασών και γενικότερα της κυπριακής υπαίθρου από τις πυρκαγιές και άλλες απειλές.

Εκτός από τα πιο πάνω, το Τμήμα Δασών παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές προς τους πολίτες για θέματα της αρμοδιότητάς του. Παρέχει επίσης την ευκαιρία στους πολίτες και οργανωμένα σύνολα, για συμμετοχή σε σχέδια ανάπτυξης και προστασίας των ιδιωτικών δασών. Τέλος, προσφέρει διάφορα αγαθά και υπηρεσίες σχετικά με τα δάση, βάσει συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου που υπάρχει για το σκοπό αυτό.