Τμήμα Γεωργίας

Ιστοσελίδα Τμήματος Γεωργίας:  http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf

Βασική αποστολή του Τμήματος Γεωργίας είναι η ανάπτυξη του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα μέσω της επιμόρφωσης και της καθοδήγησης των αγροτών, του σχεδιασμού και της εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Τα σημερινά προγράμματα δεν αποσκοπούν κατ΄ανάγκη σε αύξηση της παραγωγής,αλλά επιδιώκουν παράλληλα να επιτύχουν αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων στην ντόπια και διεθνή αγορά, καθώς και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και συντελεστών της παραγωγής.

Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση του αγροτικού μας κόσμου στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις της γεωργοκτηνοτροφίας, καθώς και σε θέματα εναρμόνισης της κυπριακής γεωργίας με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποστολής του Τμήματος Γεωργίας για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου.

Στα πιο πάνω πλαίσια, το Τμήμα Γεωργίας ετοίμασε και υλοποιεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, το οποίο αποσκοπεί ακριβώς στην αναζωογόνηση της αγροτικής οικονομίας και τη διασφάλιση του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου μέλλοντος της υπαίθρου.

Μέσα από την εφαρμογή των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, προωθείται η αύξηση και βελτίωση της παραγωγής, ο εκσυγχρονισμός των μονάδων και η δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με πιο σύγχρονες επιδιώξεις, όπως η βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.