Διεθνείς Σχέσεις

Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι αρμόδιος για την προώθηση των διμερών σχέσεων του Υπουργείου με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών. Οι διμερείς σχέσεις καθορίζονται από τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας και συμβαδίζουν με τις κοινά αποδεκτές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας.

Κατά το σχεδιασμό τους λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και τα προβλήματα της κυπριακής γεωργίας, για τα οποία το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκτιμά ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των στενότερων σχέσεων και της συνεργασίας με τα ομοειδή Υπουργεία τρίτων χωρών. Σε γενικές γραμμές ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και εμπειριών, στην παραχώρηση εκπαίδευσης καθώς και στην υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επενδύοντας στο φάσμα των διμερών σχέσεων, πρόσφατα έχει συνυπογράψει τα πιο κάτω Μνημόνια Συναντίληψης (ή/και Προγράμματα Συνεργασίας), ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής ανάλογων Μνημονίων Συναντίληψης με αρκετές άλλες χώρες, τόσο στον ευρύ γεωργικό τομέα, όσο και στον τομέα του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα:
• Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας στην Κύπρο, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.
• Στις 22 Νοεμβρίου 2010, στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας στην Κύπρο, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της Γεωργίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας.
• Στις 15 Μαρτίου 2011, στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ραμάλλα, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης στον Αγροτικό Τομέα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Παλαιστινιακής Αρχής.
• Στις 10 Μαΐου 2011, στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας στην Κύπρο, υπογράφτηκε Πρόγραμμα Συνεργασίας για τα έτη 2011 -2013 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Άρθρο 4, Παράγραφος 2, της Συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον Αγροτικό Τομέα, η οποία είχε υπογραφτεί στην Αθήνα στις 10 Μαΐου 1991.

Πρόσθετα, ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν σε συνεργασίες με Διεθνείς Οργανισμούς (FAO, IFAD, WFP) και με τρίτες χώρες στη βάση των αναπτυξιακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συντονίζει τα θέματα των Συνόδων των Διακυβερνητικών Επιτροπών Κύπρου – Ξένων Χωρών για Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία που αφορούν στον ευρύ γεωργικό τομέα και το περιβάλλον.

Τέλος, στα πλαίσια της προώθησης των διμερών σχέσεων, ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων έχει την ευθύνη για την ετοιμασία των επισκέψεων του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο εξωτερικό, καθώς και των επισκέψεων αντίστοιχων ξένων επισήμων στην Κύπρο.